There are things known and things unknown, and in between are the doors of perception
Aldous Huxley 

Wie de diepte in het contact met zichzelf herstelt,
vindt daar ook de ander en de wereld terug

Marijke Baken

If we could see the miracle of a single flower clearly,
our whole life would change
Buddha

Multi-bewustzijn
Multi-bewustzijn


In mijn voorstelling van de wereld bestaat er een uitgestrekte buitenwereld en een even uitgestrekte innerlijke wereld; tussen deze twee staat de mens en kijkt nu eens de ene, dan weer de andere kant op.

Carl Gustav Jung

Multi-bewustzijn

StarLynx gaat uit van een transwetenschappelijk perspectief, niet ‘ontkennen van’, maar voorbij de wetenschap dus. Zoals Jung zegt: ‘Aan de grenzen van de logica, houdt de wetenschap weliswaar op, maar niet de natuur, die ook daar bloeit waar nog geen theorie is doorgedrongen’. Zo tonen ook onderstaande filmpjes over recente ontdekkingen over water dat we ontzettend veel niet weten en dat de wereld een ‘magische’ plek is.

In navolging van Jung, Albert Einstein, Rupert Sheldrake, Maria De Vries en vele anderen zie we zowel de waarde als de beperkingen van de wetenschappelijke methode. We staan dan ook voor het combineren van wetenschap, wijsheidstradities en innerlijk weten om tot volledigere waarheden te komen.
 
Eenheidsbewustzijn
Een veel gegeerde vorm van bewustzijn is eenheidsbewustzijn. Al vele eeuwen vertellen mystici ons over ervaringen waarbij de grenzen van ons fysieke en mentale bewustzijn vervagen en we één met alles worden. In tegenstelling tot wat vele mensen geloven is dit perspectief niet slechts iets voor zonderlinge kluizenaars, maar iets wat voor iedereen toegankelijk is in dezelfde mate als het rationele perspectief voor elke mens toegankelijk is. Iedereen heeft dus de mogelijkheid om het perspectief te ontdekken en te ervaren dat alles één is.
In de Westerse cultuur hebben we sterk de neiging om te denken in termen van tegenstellingen: zwart-wit, goed-slecht, groot-klein, rationeel-irrationeel enz. In de Oosterse cultuur spreekt men daarentegen van ‘non-dualiteit’; het overstijgen van tegenstellingen door in te zien dat het ene niet kan bestaan zonder het andere. De dag kan niet bestaan zonder de nacht en een vallei kan niet bestaan zonder bergen en omgekeerd.
Voor meer info rond multi- en eenheidsbewustzijn kan je ook lezen over Alfa, Bèta, Thèta en Delta hersenfrequenties. de inzichten van kwantumfysica rond de intrinsieke subjectiviteit van wetenschappelijk onderzoek enz.
Multidimensionaal bewustzijn is het inzicht dat we de wereld door vele brillen of door vele vormen van ‘bewust- of gewaarzijn’ kunnen waarnemen. Als mens krijgen we een duizelingwekkende hoeveelheid prikkels binnen; tienduizenden stimuli per seconde. Gelukkig hoeven we ons niet van al deze prikkels gewaar te zijn omdat ons brein slechts een zeer beperkt aantal van deze prikkels naar het bewustzijn doorlaat en de rest wegfiltert. Net zoals we meerdere brillen kunnen opzetten – een zonnebril, ‘roze bril’ enz. -, kunnen we ervoor kiezen om de wereld door verschillende ‘interne filters’ of ‘bewustzijnslagen’ te zien. Elke filter maakt dat we bepaalde dingen wel en andere niet zien.
Multibewustzijn is een natuurlijk proces! Als kind hebben we van nature een magisch bewustzijn. Als volwassenen, leven de meesten onder ons echter bijna constant binnen de grenzen van ons rationele bewustzijn. Het magische hebben we tegen dan vaak verdrongen en vele volwassenen kunnen er nog heel moeilijk contact meemaken. Er zijn echter nog veel meer vormen of lagen van bewustzijn: er is ons basale bewustzijn dat instaat voor onze fysieke noden, maar we hebben ook brillen die meer gericht zijn op macht, op waarheid enz.
Elke bril brengt niet alleen een “zien”, maar ook een “niet zien” en dus een beperking met zich mee. Zo laat onze rationele bril weinig ruimte voor geloof en daarmee ook voor zin en zingeving. Dit is ook de essentie van de kritiek van Jezus op ‘de ongelovige Thomas’: soms werkt de rationele logica niet. Als je eerst wilt zien om dan te geloven, zet je immers de verkeerde bril op, waardoor je nooit te zien krijgt wat je eigenlijk wilt zien. Het is alleen door eerst te geloven dat je de juiste bril opzet waarmee je deze laag van de realiteit kunt zien.
Het belang van multibewustzijn
In de tekening met de olifant hiernaast, staat de olifant voor het Leven/Universum en de wetenschappers voor ons mensen die elk maar een klein stukje van het grote geheel zien. Stel je voor dat de wetenschapper die zegt: ‘de olifant is een boom’ of ‘het leven is vrijheid’ gaat naar de wetenschapper die zegt ‘de olifant is een slang’ of ‘het leven is gelijkheid’. Er kunnen twee dingen gebeuren, ze kunnen samen tot groter inzicht komen of ze kunnen blijven vasthouden aan hun eigen gelijk.
In het leven zijn wij zelf één van die wetenschappers. Ook wij houden vaak statisch vast aan ons gelijk omdat we niet inzien dat (onze) waarheid niet hetzelfde is als de volledige olifant. Dit ‘of-of’ in plaats van ‘en-en’ denken resulteert op kleine schaal nog al te vaak in ruzies – bv. tussen partners binnen een gezin – en op grote/ sociale schaal in conflicten tussen politieke partijen, wetenschapsstromingen en religies, niet zelden met vijandigheid of oorlog tot gevolg. Oefenen van multibewustzijn gaat over het leren relativeren van het eigen perspectief en het leren loslaten van het kleine gelijk om samen tot groter inzicht te komen.
Multibewustzijn, geluk en gezondheid:
Vele mensen zitten jammer genoeg vast in één bepaalde bewustzijnslaag – ze kunnen bv. de wereld enkel zien in termen van ‘goed en slecht’ (waarheidsbewustzijn) of ‘juist of fout’ (rationeel bewustzijn) en bijvoorbeeld niet in terme van onderlinge samenhang (ecologisch bewustzijn) of in termen van eenheid (eenheidsbewustzijn).
Het ‘denken in cirkelredeneringen’ en ‘mechanisch en zombieachtig handelen’ waarin we soms gevangen raken tonen aan dat gezondheid, geluk en bewustzijn samenhangen. In die momenten van denken of handelen ‘op automatische piloot’ gaat het leven vaak aan ons voorbij. Het is op zo’n moment essentieel om naar een ander bewustzijn over te stappen, maar dit vraagt oefening.
Wanneer we als mensen leren om de wereld vanuit verschillende bewustzijnslagen te bekijken, vergroot dit onze vrijheid en ons geluk, maar ook bijvoorbeeld ons verantwoordelijkheidsgevoel. Ook geeft elke bewustzijnslaag ons inzichten die vanuit een andere laag/zichtpunt niet gezien kunnen worden en helpt tussen lagen wisselen ons om problemen beter te overkomen en of te relativeren.
Multibewustzijn en ‘intra- & intersoortelijke communicatie’:
Niet alleen voor onze psychologische en fysieke gezondheid, is de wereld flexibel kunnen bekijken door meerdere perspectieven belangrijk. Multibewustzijn is ook belanrijk voor het contact maken met anderen. Bij dit contact moeten we ons immers op elkaar afstemmen. Wat muzikanten doen, doet een moeder bijvoorbeeld ook met haar babytje doet door ‘bla ba ba’ te zeggen en gekke gezichten te trekken. Sociaal vaardige mensen zijn vaak heel goed in het ‘zich afstemmen op anderen’.
Ook verder in onze communicatie met andere soorten is dit afstemmen essentieel. Net zoals je geen rationele conversatie met een baby probeert voeren, doe je dat bijvoorbeeld ook niet met een dier of met een boom, omdat dit hun capaciteiten te boven gaat. Waar het op aankomt is om te communiceren vanop een gemeenschappelijke grond.